vychylovske prahy

Prírodná pamiatka sa nachádza na riečke Vychylovka v Novej Bystrici. Vychylovské prahy sú ukážkou typického prahovitého prietoku horskej riečky skalnými vrstvami ílovcov a pieskovcov. Prah je rozčlenený na niekoľko lávok a pokračuje v skalnom koryte asi na úseku 150 m. Viditeľný je z cesty.